Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu Yönetmeliği

Dayanak

 

 

 

Madde 1.

Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu, Dr.Yaşar Yılmaz Doğa ve Sağlık Vakfı senedinin 12. maddesinin (g) bendine göre kurulmuştur.      

 

Amaç

 

 

 

Madde 2.

Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu’nun genel amacıVakıf senedinin üçüncü maddesinde yazılı amaçlara ulaşılmasını sağlamak üzere yapılacak çalışmalara bilimsel ve kültürel katkıda bulunmak, bilimsel ve kültürel inceleme, araştırma ve yayınları yönlendirip desteklemek, karşılaşılan sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözümler üretmektir.

DOSAV felsefesine, fikirlerine ve amaçlarına inanan, insan ve doğanın birlikteliğini savunan, çevreci, yeşilci, sağlıklı yaşamı ön planda tutan her meslekten, yaş ve cinsiyetten doğa ve sağlık dostlarını bir araya getirmek, örgütlemek ve etkin bir inisiyatif oluşturmak.

 

Kuruluş

 

 

 

Madde 3.

Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulur:3.1 Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulunun da başkanıdır. Üye sayısı yönetim kurulunca belirlenir. Kurul üyeliğine yabancı uyruklular da alınabilir.

3.2  Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu üyeleri, Vakıf senedinin 3. Maddesinde belirtilen gayesi doğrultusunda inceleme ve araştırmaları olan, bu alandaki bilgi, deneyim ve çalışmaları ile tanınmış veya bu konulara özel ilgi duyan kişilerle vakfın gelişip yayılması için her türlü çalışmayı ve katkıyı sunacak kişiler arasından seçilir.

3.3  Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süre için Ekim ayı içinde seçilirler. Bir üyenin ayrılması durumunda yeni seçilen üye eski üyenin kalan süresini tamamlar.

3.4  Bir üye izleyen dönemlerde de tekrar seçilebilir.

3.5  Danışma Kurulu, her genel kurulunda vakıf yönetim kurulu üyeliğine iki yıllığına önerdiği üyeyi seçer.

3.6  Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

 

 

Görevler

 

 

 

Madde 4.

Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:4.1 Sağlık, doğal tedavi, eğitim, turizm, kültür ve çevre konularında tarihten günümüze kadar gelmiş bilimsel ve kültürel gelişme sorunlarını incelemek ve araştırmak.         

4.2 Sağlık, doğal tedavi, eğitim, turizm, kültür ve çevre ilgili olarak değişik dillerde yayımlanan rapor, kitap, belge ve istatistiksel bilgileri derlemek, Türkçeleştirmek, gerektiğinde başka dillere çevirtmek ve vakıf bünyesinde bir bilimsel ve kültürel araştırma ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

4.3 Yapılan araştırmaların sonuçlarını rapor, kitap, broşür, dergi vb. araçlarla yayımlamak.

4.4 Yurtiçinde ve yurtdışında mevcut üniversite, araştırma merkezi gibi kuruluşlarla akademik işbirliği sağlamak, araştırmacı ve öğrenci değişimi programlarını geliştirmek.

4.5 Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası seminer, eğitim programları sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapmak, Türkiye'de bilimsel, kültürel geziler ve toplantılar düzenlemek.

4.6 Amacı doğrultusunda çalışmalar yapan araştırmacıları desteklemek, çalışmalarının yayımlanmasını sağlamak, bu konuda yapılacak çalışmaları özendirmek, bu amaçla ödüllü yarışmalar düzenlemek.

4.7 Danışma Kurulu kendi üyeleri arasından ihtisas komisyonları oluşturur:

   1. Sağlık Komisyonu

       a. Sağlık danışmanlığı

       b. Prevensiyon uzmanlığı

       c. Beslenme

       d. Sağlıklı yaşam kültürü

       e. Sağlık politikaları

  2. Çevre Komisyonu:

       a. Çevre tıbbı

       b. Ekolojik yaşam

       c. Çevre politikaları

       d. Felsefe, inanç, kültür komisyonu

       e. Doğu ve Batı inanç ve yaşam tarzları

       f. Anadolu hümanizması

       g. Evrensel hümanist yaklaşımlar

 

 

Çalışma Yöntemi:  

 

 

 

Madde 5.

Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu aşağıdaki esaslara göre çalışır:5.1 Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu başkanı kurulu temsil eder ve çalışmalarını yönlendirir. Başkan yardımcısı başkanın bulunmadığı hallerde Bilimsel ve Kültürel Danışma Kuruluna başkanlık eder. Sekreter üye, kurulun yazı işlerini yürütür, kararları hazırlar.

5.2 Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu çalışma düzenini ihtiyaca göre kendisi düzenler. Kurul gündemli olarak toplanır. Başkanca hazırlanacak gündem en az bir hafta öncesinden üyelere gönderilir. Kurul kendi üyelerine veya vakıf üyelerine yahut vakıf dışından belirleyeceği kişilere inceleme ve araştırma projeleri verebilir. Bu kişilerin çalışmaları sonunda hazırlayacakları raporlar için gerekli görüldüğü takdirde telif hakkı ödenir.

5.3 Bilimsel ve Kültürel Danışma Kurulu yıllık çalışma programı ve bu programın gerektirdiği bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar.
 

 

 

 

Bağışlarınız için hesap no: İş Bankası Davutlar Şubesi DOSAV Hesabı no: 3030-0099444