DOSAV Senedi


VAKIF:  
Madde 1-

Vakfın adı Dr. Yaşar Yılmaz Doğa ve Sağlık Vakfı’dır.  Kısa adı DOSAV’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2-

Vakfın merkezi Aydın İli, Kuşadası ilçesinde olup, adresi Davutköy mah. Çınar sok. no: 13-15 Davutlar Kuşadası Aydın’dır.  İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde veya yurtdışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:
Madde 3-

Vakfın amacı bireyleri sağlık, doğal tedavi, eğitim, turizm, çevre konularında bilgilendirmek, geliştirmek, bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak, bu nedenle gerekli tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, bu tesisleri kiraya vermek, tesislerin onarım ve teşrifini yapmak, eleman yetiştirmek, muhtaç durumda olanların tedavilerine yardımcı olmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
Madde 4-

Vakfın gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında aşağıdaki faaliyetleri yapar.

 

 1. Vakfın amaçları için gerekli olan her tür bina ve tesisi bunların bakım ve onarımını bizzat yapmak, yaptırmak, kiralamak.  Bu binalar için gerekli malzemeyi satın almak veya gerektiğinde kiralamak.
 2. Sağlık turizmiyle ilgili her türlü kuruluş, tesis, acente, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, bulundurmak.
 3. Hastane, sağlık merkezi, sağlık enstitüsü, laboratuar, sağlık atölyesi, kreş, huzurevi, yüksek öğrenim ve eğitim kurumları açmak, işletmek.
 4. Faaliyetlerinden yararlanmak üzere yurtdışından her branştan ve her seviyeden eleman getirmek, onları istihdam etmek ve aynı şekilde yurtdışına eleman göndermek.
 5. Türkiye genelinde ve yurtdışında kaplıcalar, kür merkezleri, sanatoryumlar, özel sağlık kuruluşları yapmak, kiralamak, kiraya vermek ve ortak olmak.
 6. Her türlü doğal yöntemlerle yapılan tedavileri öğreten ve uygulayan kuruluşlar açmak; vitaminler, mineraller, gıda takviyeleri üretmek, bunları ithal ve ihraç etmek, tanıtmak, pazarlamak.  Sağlık ve hastalıkla ilgili her türlü alet ve edevatı üretmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak.
 7. Doğal beslenme, su tedavileri, fizyoterapiler ve benzeri konularda alet, edevat ve tedavi edici maddeler üretmek, almak, satmak.
 8. Sağlık hizmetleriyle ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim yapmak isteyen başarılı öğrenci ve kişileri maddi yönden desteklemek, hizmet içi eğitim kurumları ile sosyal tesisler kurmak ve işletmek, hizmet içi eğitim amacı ile yayınlar yapmak.
 9. Fakir ve kimsesizlere, felaketzedelere, yardıma muhtaç olanlara ihtiyaçları istikametinde yardımda bulunmak.  Dinlenme yerleri, bakımevleri, dispanserler, kür merkezleri ve klinikler açmak.
 10. Eğitim ve öğretim veren her türlü okulda okuyan öğrencilere yurt açmak, muhtaç olanlarına yiyecek ve giyecek temin etmek, mesleki ve kültürel kurslar açmak, dershane, kütüphane, eğitim salonları temin etmek.
 11. Vakfın imkanları ölçüsünde tahlil laboratuarları, tıbbi cihaz satan müesseseler, poliklinikler, hastaneler, hastaneler, ilaç fabrikaları, çocuk bakım yurtları, hemşire okulları, sağlık kolejleri açmak ve işletmek.
 12. Vakfa ait tesis ve binaların onarımı ve iyi durumda tutulması için gerekli bakımını, genişletilmesini ve aydınlatılmasını, ısıtılmasını ve ihtiyaçlarının görülmesini temin etmek.
 13. Su, toprak, bitki, doğal gıdalar ve organik tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü araştırma, analiz, üretim, pazarlama, tesis kurma, ithalat ve ihracat yapma.
 14. Sağlık, yardımcı sağlık ve teknik personele hizmet kapasitesinin arttırılması için hizmet içi eğitim programları uygulamak veya bu konuda alacakları eğitime katkıda bulunmak.
 15. Tıp bilimine katkıda bulunmak amacıyla kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemek.  Bu amaçla yurt içinden ve yurtdışından bilim adamlarını Türkiye’ye davet etmek.
 16. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kültürel, tarihi, sanatsal ve sosyolojik olayları araştırmak, incelemek, irdelemek, öğretmek, yaymak amaçlı faaliyetlerde bulunmak.
 17. Bitkilerin ve hayvanların sağlığı, üretimi ve yetiştiriciliği ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
 18. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde doğa, sağlık, turizm, eğitim ve çevreyle ilgili her türlü yatırımı yapmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, ortaklıklar oluşturmak.
 19. Türkiye’nin çeşitli illerinde turizmi teşvik amacıyla eğlenme, dinlenme, konaklama ve sosyal, kültürel etkinliklere elverişli tesisler, devre mülkler, huzurevleri, hastaneler, kür  merkezleri, yaz kış turizmine uygun tesisler kurmak, kiralamak, işletmek.
 20. Türkiye’de ve yurt dışında sıcak ve soğuk her türlü suyu araştırmak, analiz etmek, ettirmek, ambalajlamak, satmak, almak, ithal ve ihraç etmek.


VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE EYLEMLER:
Madde 5-

Vakfın gayesine ulaşmak için, yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yaptırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yolarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.  Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI
Madde 6-

Vakfın kuruluş mal varlığı Yaşar Yılmaz tarafından vakfa tahsis edilmiş olan Aydın İli, Söke İlçesi, Ağaçlı Köyü, Yayla mevkii, 189 Parsel sayılı toplam 42.480 m2 yüzölçümlü araziden oluşur.

VAKFIN ORGANLARI
Madde 7-

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Mütevelli Heyeti
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu


MÜTEVELLİ HEYETİ
Madde 8-

Vakfın mütevelli heyeti 23. maddede adları yazılı altı kişidir.  Mütevelli heyeti bu sayıyı artırma yetkisine sahiptir.

    Mütevelli heyeti başkanı Yaşar Yılmaz olup kendi isteği veya başka bir sebeple başkanlığı bıraktığı takdirde mütevelli heyet başkanı sırasıyla Eylem Yılmaz, Esin Yılmaz ve Eren Kaya olacaklardır.  Mütevelli heyet başkanı olacak bu kişiler süre kaydı olmaksızın başkanlığı yürüteceklerdir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 9-

Mütevelli Heyeti vakfın en yüksek karar organıdır.  Mütevelli Heyeti’nin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu’nu seçmek,
 2. Denetim Kurulu’nu seçmek,
 3. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 6. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
 7. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
 8. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
 9. Mütevelli Heyeti, üye tamsayısının 2/3’sinin kabulüyle yeni mütevelli heyeti üyeleri alabilir.


MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Madde 10-

Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
 2. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerini yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli Heyeti ayrıca Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.  Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yüklenecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.  Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.  Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.  İkinci toplantıda senet değişikliği ve sona erme hariç toplantı nisabı Mütevelli Heyet sayısının en az 1/3’ü kadardır.  Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.  Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır.  Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.  Her üyenin tek oy hakkı vardır.  Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir.  Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.  Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme, ilaveler ve sona erme için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU
Madde 11-

Yönetim Kurulu, mütevelli heyetince iki yıllığına seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.  Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur.  Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.  Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.  Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.  Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.  Toplantı yeter sayısı 2 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.  Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.  Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Madde 12-

Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

 1. Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
 2. Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.  Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
 3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 5. Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 6. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
 7. Vakıf gayeleri doğrultusunda iş yapacak, bilimsel, kültürel ve yerel projeler ve çalışmalar yapacak ihtisas ve danışma kurulları oluşturur.
 8. Mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemler yapar.
 9. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 10. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 11. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 12. Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
 13. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevlileri yapar.VAKFIN TEMSİLİ
Madde 15-

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder.  Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir.  Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU
Madde 16-

Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.  Denetim Kurulu mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan 2 yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur.  Ayrıca 1 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır.
Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter kayıt ve belgeler üzerinde yapar.  Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

HUZUR HAKKI
Madde 17-

Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 18-

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,
 2. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
 3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
 4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 19-

Vakfın yıllık gelirinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 20-

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile alınacak karara istinaden noterce resen tadil senedi düzenlenmesi ve mahkemece verilecek tescil kararının kesinleşmesi ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 21-

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesiyle borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları konusunda en yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir.
Vakfın sona ermesi, ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tamsayısının beşte dördünün (4/5) onayı ve mahkemenin kesinleşmiş kararı ile mümkündür.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 22-

Vakfın kurucusu Yaşar Yılmaz’dır.

Madde 23-
Mütevelli heyet üyeleri

 1. Yaşar Yılmaz
 2. Birsen yılmaz
 3. Eren Kaya
 4. Ümit Kaya
 5. Eylem Yılmaz
 6. Esin Yılmaz

GEÇİCİ HÜKÜMLER
Madde 23-

Geçici Madde 1 – Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur:

 1. Yaşar Yılmaz
 2. Eylem Yılmaz
 3. Esin Yılmaz

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.